Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:

Lewor?czno???. Jak wychowa? lewor?czne dziecko w ??wiecie ludzi prawor?cznych.
Ksi???ki i poradniki »

cena:   16.00 PLN


 

Opis produktu:

Doskona??y poradnik wychowania szcz???liwego i zdrowego dziecka lewor?cznego.

"Lewor?czno???" jest pierwszym poradnikiem omawiaj?cym wszystkie problemy biologiczne, fizjologiczne, psychologiczne oraz praktyczne zwi?zane z lewor?czno??ci?. Stanowi niezb?dn? pomoc dla rodziców, nauczycieli i psychologów. Autorka przedstawia zarówno histori?, jak i mity naros??e wokó?? tej odmienno??ci i radzi jak: a) rozpozna? lewor?czno??? u dziecka,
b) sprawi?, by dom i szko??a sta??y si? dla lewor?cznego dziecka przyjazne,
c) udziela? dziecku wskazówek i wspiera? je,
d) znajdowa? zalety bycia lewor?cznym,
e) pomóc swemu dziecku w opanowaniu podstawowych umiej?tno??ci.

W ksi???ce znajduj? si? odpowiedzi na najcz???ciej zadawane pytania, studia przypadków, a tak??e anegdoty z ??ycia znanych ludzi lewor?cznych.
"Wierz?, ??e uda??o mi si? rzuci? ??wiat??o na zagadnienie, które ka??dego dnia wp??ywa na ??ycie milionów dzieci i doros??ych, a dzi?ki temu zapocz?tkowa? stopniowy proces burzenia przeszkód, jakie cz?sto utrudniaj? nam wzajemne zrozumienie. Tylko poprzez zrozumienie i wspieranie naszych dzieci mo??emy im pomóc rozwija? si? i rozkwita?."
Jane M. Healer
Autor: Jane M. Healey
przek??ad: Liliana Okupnik

format: A5
oprawa: mi?kka
ilo??? stron: 160
ISBN 83-89120-33-X


 

Polecane produkty: 

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency