Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:


Kuchnia: odpowiednie przybory i sprz?t.
Doskonale wiemy, ??e ma??e dzieci nie u??ywaj? przyborów kuchennych, ale kiedy troszk? podrosn?, na pewno b?d? chcia??y pomaga? w kuchni:) Dlatego te?? b?dziecie musieli zastanowi? sie nad przyborami kuchennymi, które mog? stwarza? lewor?cznym problemy. Na przyk??ad wszystkie, dost?pne, r?czne otwieracze do konserw s? zaprojektowane z my??l? o prawor?cznych i s? one bezu??yteczne dla osób lewor?cznych. Specjalistyczne no??e kuchenne, np. do krojenia w?dlin, mi?sa czy chleba zaprojektowano równie?? dla prawor?cznych. Problem le??y w tzw. z?bkach no??a, które "??lizgaj? si?" min. po chlebie, przy próbie ich u??ywania przez lewor?cznych. Chochle, patelnie, rondelki maja dziobek po jednej stronie. Mog? by? przez to niebezpieczne. Szanse, ??e dzieci b?d? mog??y unika? u??ywania tych narz?dzi s? naprawd? ma??e.

Dlatego te?? ju?? od najm??odszych lat zacznij naucza? prawid??owego pos??ugiwania si? no??em. Pami?tajcie, ??e nie nale??y ??a??owa? czasu na zapoznanie dzieci z obs??uga no??y i innych narz?dzi kuchennych. Na rynku mo??na ju?? spotka? narz?dzia zaprojektowane dla lewor?cznych. Mi?dzy innymi no??e do krojenia, no??yki do obierania warzyw, ziemniaków, ??y??ki wazowe, których dziobek do nalewania jest po odpowiedniej stronie.

Nasz sklep posiada w swojej ofercie galanteri? kuchenn? zaprojektowan? i wyprodukowan?
specjalnie dla lewor?cznych.

Posiadamy ju?? no??yki do obierania warzyw, ziemniaków, chochle, itp.

Oferta przyborów kuchennych b?dzie si? stale powi?ksza?!


Osoby lewor?czne s? bardzo elastyczne, dlatego radz? sobie z tymi przeciwno??ciami. Musimy jednak pami?ta? o ewentualnych niebezpiecze??stwach i trudno??ciach wynikaj?cych z ich u??ywania.

Przede wszystkim WSZYSCY rodzice musz? wiedzie? i zrozumie? , ??e "zwyk??a niezdarno???" ich pociech w rzeczywisto??ci jest walk? z narz?dziami i przyrz?dami, które s? zaprojektowane dla prawor?cznych.

  

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency