Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:


Prawid??owa pozycja dziecka podczas pisania
1. Pozycja dziecka:
Wygodnie usi???? przy biurku lub stole, stopy oparte o pod??og?, plecy wyprostowane.
??ród??o ??wiata powinno znajdowa? sie po prawej stronie lub u góry zeszytu.
W przedszkolu lub szkole poprosi? koleg? lub kole??ank? z ??awki, aby usiad??a z prawej strony.

2. Przybory do pisania - nale??y przygotowa? odpowiednie przybory do pisania.
O??ówek powinien by? do??? mi?kki i d??ugi, dobrze zatemperowany. Najlepszym rozwi?zaniem s? o??ówki o przekroju trójk?ta, np.
firmy Herlitz, seria Trilino.

Pióro - musi by? dopasowane do d??oni dziecka, nie mo??e by? zbyt ci???kie, ani zbyt grube. Musi pozostawia? cienki ??lad na
kartce papieru. Stalówka nie powinna pozostawia? kleksów. Dobrym rozwi?zaniem jest jest pióro Stabilo's move easy dla lewor?cznych.
W wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym dzieci nie powinny u??ywa? d??ugopisów, poniewa?? nie uda si? wyrobi? u dziecka
??adnego charakteru pisma.

Kartk? papieru lub zeszyt nale??y po??o??y? przed dzieckiem, lekko przesun?? nieco w lew? stron?, górny lewy róg powinien by? skierowany do góry. Dla dzieci, które zaczynaj? uczy? si? pisa?, proponujemy " Zeszyt z uko??nie u??o??on? liniatur?..." Zeszyt w trzy linie.

G??owa powinna znajdowa? si? ok. 30 cm nad zeszytem.
Przybory nale??y trzyma? w trzech palcach: umieszczamy je pomi?dzy kciukiem, a palcem ??rodkowym, palcem wskazuj?cym naciskamy od góry. Naciska nie powinien by? zbyt mocny. Je??li dziecko nieprawid??owo uk??ada pióro lub o??ówek w palcach, mo??na u??y? "Nasadki koryguj?c? chwyt". Stosujemy j? równie?? w przypadku, kiedy r?ka zbyt szybko sie m?czy i poci.
Podczas pisania pióro lub o??ówek, dziecko powinno trzyma? w odleg??o??ci ok. 2 cm od kartki papieru, za?? drugi koniec powinien by? skierowany do ramienia.
D??o?? oparta lekko na zeszycie.Palce trzymaj?ce przybory do pisania musz? byc u??o??one poni??ej liniatury, tak by nie zas??ania??y zapisywanego tekstu. D??o?? powinna pod???a? za piórem (o??ówkiem).
Podczas pisania wskazane jest wykonywa? ?wiczenia odpr???aj?ce, np. na??ladowa? otrzepywanie wody z r?ki.
 

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency