Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:


W czym lewor?czni s? lepsi od prawor?cznych ?
Z uwagi na "prawor?czne" ??rodowisko, w którym ??yj? osoby lewor?czne, wiemy, ??e sprawno??? manualna ludzi lewor?cznych jest zdecydowanie wy??sza ni?? u osób prawor?cznych. Spowodowane jest to przede wszystkim konieczno??ci? przystosowania si? do tego ??rodowiska.

Dlatego te??, lewor?czni cz???ciej odnosz? sukcesy w dziedzinach wymagaj?cych kreatywno??ci, elastyczno??ci, przestrzennego i wielomodalnego my??lenia - anga??uj?cego kilka zmys??ów.

Wypadaj? lepiej od osób prawor?cznych w testach na my??lenie dywergencyjne, polegaj?ce na szukaniu wielu rozwi?za??.
W testach badaj?cych postrzeganie wzrokowo-przestrzenne, równie?? przewy??szaj? prawor?cznych.

Lewor?czni maja dobry refleks, lepsze wyczucie odleg??o??ci, poprawniej oceniaj? g???bie, czyli mog? by? lepszymi kierowcami.
Maj? widzenie trójwymiarowe, np. na podstawie rzutów obiektów; nie sprawia im trudno??ci, podobnie jak rozpoznawanie z??o??onych figur geometrycznym.

Z bada?? Camilli Benbow z ameryka??skiego Johns Hopkins University http://www.jhu.edu wynika, ??e w??ród uzdolnionych matematycznie dzieci, procent lewor?cznych jest wy??szy ni?? w ca??ej populacji.

Pani prof. Marta Bogdanowicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gda??skiego, uwa??a, ??e osoby lewor?czne maj? spore zdolno??ci plastyczne i muzyczne. "W prawej pó??kuli mózgu, dominuj?cej u lewor?cznych, znajduj? si? o??rodki s??uchu muzycznego i uzdolnie?? plastycznych" - t??umaczy.


 

  

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency